गृहपृष्ठ » मनोरञ्जन, मुख्य समाचार, राजनीति, समचारनेपालको संविधान २०७२ आज जारी हुँदै

नेपालको संविधान २०७२ आज जारी हुँदै

September 20, 2015७२७ पटक

cfOtaf/ 3f]if0ff x'g] g]kfnsf] ;+ljwfg @)&@ sf] k"j{ ;GWofdf ;+ljwfg;ef ejgdf g]kfnsf] emG8f kmx/fP/ ul/Psf] ;hfjt . tl:a/ M /Tg >]i7, /f;; .काठमाडौं, ३ असोज । राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले संविधानसभाबाट पारित भएको नेपालको संविधान २०७२ प्रारम्भ हुने भएको छ ।

संविधानसभ भवन नयाँ बानेश्वरमा आज ५ बजे हुने विशेष समारोहमार्फत राष्ट्रपति डा.यादवले नेपालको संविधान २०७२ लाई प्रारम्भ भएको घोषणा गर्नु हुनेछ ।

राष्ट्रपतिले संविधानसभामा हुने विशेष समारोहमा बाचन गर्ने पत्र सरकारले बनाइ दिनेछ । सो पत्र मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन गरेर उपलब्ध गराउनेछ ।

आठ वर्षको लामो प्रतिक्षापछि दोस्रो संविधानसभाले नेपालको संविधान २०७२ पारित गरेको हो ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

मुद्रा रुपान्तरण