गृहपृष्ठ » समाचारहरुथारु पहिरन

थारु पहिरन

October 15, 2015२८६ पटक

कञ्चनपुरको कृष्णपुरका परम्परागत पहिरनमा सजिएका राना थारु समुदायका युवतीहरु । बदलिदो परिवेस अनुसार परम्परागत पहिरन र आभूषण लोप हुदै गएका छन् । तस्बिरः रासस

s~rgk'/sf] s[i0fk'/sf k/Dk/fut klx/gdf ;lhPsf /fgf yf? ;d'bfosf o'jtLx? . ablnbf] kl/j]; cg';f/ k/Dk/fut klx/g / cfe"if0f nf]k x'b} uPsf 5g . tl:a/ M /fh]Gb|k|;fb kg]?, /f;;, s~rgk'/

s~rgk’/sf] s[i0fk’/sf k/Dk/fut klx/gdf ;lhPsf /fgf yf? ;d’bfosf o’jtLx? . ablnbf] kl/j]; cg’;f/ k/Dk/fut klx/g / cfe”if0f nf]k x’b} uPsf 5g . tl:a/ M /fh]Gb|k|;fb kg]?, /f;;, s~rgk’/

प्रतिकृया दिनुहोस्

मुद्रा रुपान्तरण