गृहपृष्ठ » मुख्य समाचारसहमतिमा हस्ताक्षर

सहमतिमा हस्ताक्षर

August 9, 2015२५७ पटक

;+ljwfg;ef ;j}wflgs /fhg}lts ;Djfb tyf ;xdlt ;ldlt dftxtsf] k|d'v bnsf zLif{ g]tfx? ;lDdlnt ljz]if ;ldltsf] cfhsf] j}7sdf ;+ljwfgsf] d:of}bfdfly ;xdlt sfod ePkl5 x:tfIf/ ub{} g]kfnL sfªu|];sf ;efklt Pjd k|wfgdGqL z'zLn sf]O/fnf . tl:j/ gf/fo0f Gof}kfg], /f;;संविधानसभा सवैधानिक राजनैतिक सम्वाद तथा सहमति समिति मातहतको प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु सम्मिलित विशेष समितिको आजको वैठकमा संविधानको मस्यौदामाथि सहमति कायम भएपछि हस्ताक्षर गर्दै नेपाली काङग्रेसका सभापति एवम प्रधानमन्त्री शुशील कोइराला ।

तस्विर नारायण न्यौपाने, रासस

प्रतिकृया दिनुहोस्

मुद्रा रुपान्तरण