गृहपृष्ठ » मुख्य समाचार, राजनीति, स्वास्थ्यमधेसवादी दल र राप्रपा नेपालद्वारा संवाद समिति बैठक बहिस्कार

मधेसवादी दल र राप्रपा नेपालद्वारा संवाद समिति बैठक बहिस्कार

August 9, 2015८४३ पटक

;+ljwfg;ef ;j}wflgs /fhg}lts ;Djfb tyf ;xdlt ;ldlt dftxtsf] k|d'v bnsf zLif{ g]tfx? ;lDdlnt ljz]if ;ldltsf] cfhsf] j}7sdf ;+ljwfgsf] d:of}bfdfly ;xdlt sfod ePkl5 x:tfIf/ ug{] qmddf k|d'v bnsf zLif{ / cGo g]tfx? . tl:j/ /d]z nD;fn, /f;;काठमाण्डु, २४ साउन– राप्रपा नेपाल र मधेस केन्द्रित चार दलले संवाद समितिको बैठक बहिस्कार गरेका छन् । राप्रपा नेपालले धर्म सम्वन्धि व्यवस्था र मधेस केन्द्रित दलहरुले संघीयतामा असन्तुष्टि जनाउँदै बैठक बहिस्कार गरेका हुन् ।

बहुजन शक्ति पार्टीका विश्वेन्द्र पासवान र संघस्य लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च थरुहटकी रुकमिणी चौधरीले संवाद समितिको मस्यौदा प्रतिवेदन च्यातेर बैठक बहिस्कार गरेका हुन् ।

त्यसैगरी संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सदभावना र तराई मधेस सदभावना पार्टीका सभासदहरुले पनि प्रदेश विभाजन वैज्ञानिक नभएको भन्दै बैठक बहिस्कार गरेको बताएका छन् ।

उनीहरुले मधेसका जिल्लाहरुलाई पहाडसँग पनि मिसाइएकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । राप्रपा नेपालले नयाँ संविधानमा हिन्दु राष्ट्र उल्लेख गर्न माग गरे पनि मस्यौदा यसबारेमा केही बोलेको छैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

मुद्रा रुपान्तरण